વાંચે સમગ્ર ગુજરાત

ગુજરાતી ભાષાની લોકપ્રિયતા વધારવી જરૂરી છે.

આખું ગુજરાત આમાં સહયોગ આપે.

આપણે ગુજરાતી ભાષાને ઘર ઘરમાં ફરી લોકપ્રિય બનાવીએ.

Advertisements