આતાવાણી ના આતાજી

આતાવાણી બ્લોગ જોયો તો ખૂબ ખુશી થઈ.

મને તેમની બધી ભાષા  કાઠિયાવાડી પૂરી નથી સમજાતી પણ મઝા આવે..

આતાજીનું  અદભુત વ્યક્તિત્વ છે. અને તેમને ગ્રેટ ગ્રેટ ગ્રાંડ સન છે તે તો બહુજ  નવાઈની વાત .. આ જમાનામા બહુ નસીબદાર વ્યક્તિ ને પુત્રી ની પુત્રીની દીકરાનો દીકરો હોય. વાહ આતાજી… પ્રણામ

ગુજરાતી બ્લોગ જગતના દાદાજી .. આપણા સૌના દાદાજી …

Advertisements