આતાજીનો સ્વર્ગવાસ

થોડા દિવસ પહેલાં સમાચાર જાણ્યાં કે ઉત્તરાયન ના દિવસે આતાજી નો સ્વર્ગવાસ થયો છે.

હજી તેમના બ્લોગનો માં ડ પરિચય થયો ત્યાંતો આતાજી ચાલયા ગયા. સીધો પરિચય નહી છતાં દુખ થાય છે.

બધા બ્લોગ્સ પર આતાજીને અંજલિ અપાઈ છે.

આતાજીના આત્માને પરમ શાંતિ મળો તેવી અંજલિ. ઓમ શાંતિ…

Advertisements